जयस नेता व ग्रामीण प्रत्याशी डॉ. अभय ओहरी का चुनाव चिंह होगा "ऑटो रिक्शा"

जयस नेता व ग्रामीण प्रत्याशी डॉ. अभय ओहरी का चुनाव चिंह होगा "ऑटो रिक्शा"